Thông tin văn bản:
21/NQ-HĐND
Nghị quyết Phê duyệt dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí để lại năm 2024; phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu đợt 1 năm 2024.
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/04/2024
HĐND tỉnh