Thông tin văn bản:
21/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định về nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/11/2022
HĐND tỉnh