Thông tin văn bản:
19/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh