Thông tin văn bản:
18/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết Ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
17/12/2023
HĐND tỉnh