Thông tin văn bản:
18/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh