Thông tin văn bản:
15/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định một số chính sách về công tác dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/11/2020
HĐND tỉnh