Thông tin văn bản:
14/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
07/11/2023
HĐND tỉnh