Thông tin văn bản:
14/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/11/2020
HĐND tỉnh