Thông tin văn bản:
12/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định nội dung mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/11/2020
HĐND tỉnh