Thông tin văn bản:
11/NQ-HĐND
Nghị quyết Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/04/2024
HĐND tỉnh