Thông tin văn bản:
11/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/11/2020
HĐND tỉnh