Thông tin văn bản:
09/NQ-HĐND
Nghị quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/04/2024
HĐND tỉnh