Thông tin văn bản:
08/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2022 - 2025
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
24/07/2022
HĐND tỉnh