Thông tin văn bản:
07/NQ-HĐND
Nghị Quyết Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ)
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
19/02/2024
HĐND tỉnh