Thông tin văn bản:
04/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
28/02/2023
HĐND tỉnh