Thông tin văn bản:
04/2024/NQ-HĐND
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
02/05/2024
HĐND tỉnh