Thông tin văn bản:
02/NQ-HĐND
Về việc xử lý vốn còn lại chưa giải ngân thuộc về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 và năm 2020 kéo dài sang năm 2021
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
25/03/2022
HĐND tỉnh