Thông tin văn bản:
02/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện Đề án" Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030"
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
25/03/2022
HĐND tỉnh