Thông tin văn bản:
01/NQ-HĐND
Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
19/02/2024
HĐND tỉnh