Thông tin văn bản:
01/NQ-HĐND
Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
28/02/2023
HĐND tỉnh