Thông tin văn bản:
01/NQ-HĐND
Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
25/03/2022
HĐND tỉnh