Thông qua hoạt động giám sát, Đoàn giám sát sẽ xem xét, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; chỉ rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành, UBND cấp huyện; cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn tiếp theo.

Phạm vi giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không dân dụng, hàng hải trên địa bàn tỉnh

Về phạm vi giám sát, Đoàn sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không dân dụng, hàng hải, trong đó trọng tâm là lĩnh vực đường bộ.

Nội dung giám sát tập trung đánh giá việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT và các hoạt động liên quan đến bảo đảm TTATGT. Việc ban hành và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT; rà soát những bất cập tại địa phương khi thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, trọng tâm là các văn bản dưới Luật của Chính phủ và các Bộ; những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT. Thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phối hợp và tổ chức thực hiện của UBND tỉnh, các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân về bảo đảm TTATGT; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT; tình hình vi phạm, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về bảo đảm TTATGT; công tác phối hợp giữa tỉnh Nghệ An với các Bộ, ngành trong bảo đảm TTATGT; hoạt động hợp tác quốc tế về bảo đảm TTATGT. Xem xét, đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT; tập trung làm rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân của hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan; rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian tới.

Trọng tâm của chuyên đề giám sát tập trung vào lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ

Theo Kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ giám sát trực tiếp đối với: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND huyện Nghi Lộc và UBND thành phố Vinh; giám sát qua báo cáo đối với: UBND tỉnh và UBND các huyện: Đô Lương, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Nam Đàn; khảo sát tại Công ty TNHH Văn Minh Nghệ An, Công ty Cổ phần Vilaconic và một số cơ quan, đơn vị có liên quan. Thời gian giám sát trong nửa cuối tháng 03/2024.

Kết thúc giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ ban hành Báo cáo kết quả giám sát để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định./.


- Kế hoạch giám sát

- Quyết định thành lập Đoàn giám sát

- Thông báo điều chỉnh thời gian của Đoàn giám sát

- Thông báo điều chỉnh thời gian của Đoàn giám sát