Mục đích của tiếp xúc cử tri là để đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri những nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 7, thứ 8, Quốc hội khóa XV (kỳ họp thường lệ trong năm 2024); các dự án luật, nghị quyết, báo cáo mà Quốc hội sẽ xem xét, thông qua tại các kỳ họp Quốc hội; kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri; hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và đại biểu Quốc hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và việc thực hiện chương trình hành động mà đại biểu đã hứa trước cử tri; những chuyên đề, lĩnh vực mà đại biểu Quốc hội quan tâm… và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh

Kế hoạch đề ra yêu cầu việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai; phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, của cử tri và của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan. Các vị đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời. Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham dự các Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Kế hoạch bao quát các loại hình hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định bao gồm tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thường lệ của Quốc hội; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhóm đối tượng; tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội; tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn.

Việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp được tiến hành chậm nhất 20 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp. Việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp được tiến hành chậm nhất 20 ngày, sau ngày bế mạc kỳ họp. Có thể phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau kỳ họp Quốc hội với tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện trước các kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm của HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện (nếu đủ điều kiện). Ngoài ra, đại biểu Quốc hội có thể tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thông qua việc tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Đối với tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhóm đối tượng, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN một số huyện, thành phố, thị xã tổ chức tiếp xúc đối tượng cử tri là phụ nữ vào tháng 4/2024 để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đối tượng cử tri là phụ nữ, trọng tâm là vấn đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người, chính sách bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ, việc làm, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội. Vào tháng 9/2024, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn, một số cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN một số huyện, thành phố, thị xã tổ chức tiếp xúc đối tượng cử tri là thanh niên để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đối tượng cử tri là thanh niên, trọng tâm là vấn đề việc làm, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vai trò của lực lượng thanh niên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri là công nhân lao động trong năm 2023

Đặc biệt, năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh xác định kế hoạch tiếp xúc với cử tri ngoài địa bàn tỉnh, là người Nghệ An đang sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để nắm bắt tình hình đời sống của nhóm cử tri là người Nghệ An đang sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Theo dự kiến, việc tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn sẽ được tiến hành trong tháng 7, 8/2024.

Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch của cá nhân đại biểu, đại biểu Quốc hội chủ động xây dựng (về nội dung, thời gian), triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội.

Kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2024 của Đoàn ĐBQH tỉnh xác định rõ trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện./.


- Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An năm 2024