bna-1-anh-pv-996.jpg.webp
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đ.C

Dự thảo Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi) gồm 9 chương, 151 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án nhân dân; bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân; trong đó, bổ sung 51 điều mới, sửa đổi 93 điều, giữ nguyên 7 điều.

So với Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, dự thảo luật giảm 2 chương, tăng thêm 54 điều. Dự thảo luật đã bám sát mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa 6 nhóm chính sách đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 2/6/2023.

bna-12-anh-pv-4801.jpg.webp
Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh nêu ý kiến góp ý vào dự thảo. Ảnh: Đ.C

Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Tòa án nhân dân.

bna-23-anh-pv-7391.jpg.webp
Đại diện Tòa án quân sự nêu ý kiến. Ảnh: Đ.C

Đồng thời các đại biểu đã có ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật, nhất trí về tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử; quy định về hoạt động thu thập chứng cứ trong hoạt động xét xử cần cụ thể; quyền hạn và nhiệm vụ Tòa án nhân dân khi giải quyết, xét xử vụ án… Cho ý kiến về nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án quân sự quân khu và tương đương; nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tòa án quân sự khu vực; công tác cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác trong Tòa án nhân dân…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng làm rõ thêm các nội dung liên quan đến nội hàm quyền tư pháp; việc thành lập Tòa chuyên biệt...

bna-0-anh-pv-2520.jpg.webp
Đại diện Tòa án thành phố Vinh phát biểu ý kiến. Ảnh: Đ.C

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp nghiên cứu và có ý kiến tại Kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Đặng Cường