bna-toan-canh-phien-hop-ban-chi-dao-cchc-tinh-2526.jpg
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc.

TIẾP TỤC NÂNG CAO Ý THỨC, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 6/3/2023 theo Quyết định số 1830-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nhiệm vụ CCHC.

Sở Nội vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh; chịu trách nhiệm tham mưu, trực tiếp triển khai nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo; định kỳ hàng quý báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện.

bna-img-8883-5643.jpg
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo trình bày báo cáo về công tác CCHC tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên họp thứ nhất vào ngày 11/4, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thông qua quy chế, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc; đồng thời lựa chọn 7 đơn vị gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Vinh và UBND các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, để tập trung chỉ đạo điểm công tác CCHC trong năm 2023.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về CCHC.

bna-img-8936-8430.jpg
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo những nội dung, công việc thực hiện trong gần 6 tháng qua, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC đối với các đơn vị, địa phương được giao phụ trách và từ thực tiễn có các nhận định, đánh giá cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương đó.

Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đồng thời nêu một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình chỉ đạo cơ sở và các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung thành viên và kiện toàn Ban Chỉ đạo để có sự lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở phù hợp hơn với lĩnh vực, địa bàn phụ trách; có sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo CCHC và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo về thông tin; phối hợp và đề cao vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp.

bna-img-8998-9594.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính, nhất là trong thực hiện cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành.

Trong 6 tháng cuối năm, theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đề nghị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những vấn đề đã nhìn ra; đặc biệt là tập trung nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức; thậm chí cần phải sử dụng biện pháp thay thế cán bộ nhằm tạo chuyển biến CCHC. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng cho biết: thời gian tới sẽ công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI); tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số.

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA ĐỘT XUẤT ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG THỰC TRẠNG

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nghệ An đánh giá từ khi thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh đến nay, công tác CCHC đã có chuyển động cơ bản. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng chương trình công tác năm 2023; 20/21 huyện, thành, thị đã thành lập ban chỉ đạo CCHC cấp huyện; đồng thời cơ bản đã xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

bna-img-9040-465.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Về nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cần thống nhất xuyên suốt: Hạn chế trong công tác CCHC là một điểm nghẽn trong phát triển của tỉnh, cần tập trung chỉ đạo; đặc biệt cần bám sát chương trình làm việc của mỗi thành viên và đơn vị, địa phương được phân công phụ trách để thực hiện, theo dõi để kiểm tra, đôn đốc.

Đồng thời, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh là Sở Nội vụ cần tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất để đánh giá đúng thực trạng chuyển biến về CCHC của từng đơn vị, địa phương.

Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nghệ An đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương được phân công phụ trách tiếp tục nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện tốt Đề án 06, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gắn với tập trung chuyển đổi số; chỉ đạo các đơn vị hoàn thành việc thành lập ban chỉ đạo cấp huyện gắn với xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đặc biệt các thành viên Ban Chỉ đạo cần có các kênh để lắng nghe phản ánh về đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị, địa phương được giao phụ trách theo dõi, qua đó nắm bắt và chấn chỉnh kịp thời nếu có dư luận không tốt.

Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đồng tình với đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh theo hướng bổ sung thành viên là các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với điều chỉnh lại các đơn vị, địa phương được giao phụ trách; đồng thời tán thành việc tăng cường trao đổi thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, và với các cơ quan có liên quan như Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành nâng cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết công việc để tham mưu hiệu quả nhất cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Thành Duy