Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII (Cử tri Nghệ An)
Cử tri Nghệ An

Ý kiến:

Đề nghị UBND tỉnh cần rà soát, đánh giá lại việc thực hiện Quyết định 2355/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phát triển miền Tây Nghệ An.

Trả lời

Việc rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg, ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020 theo ý kiến của cử tri là cần thiết. Nội dung này đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đưa vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 18/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trong đó, yêu cầu UBND tỉnh báo cáo 03 năm, 05 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg, ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết nêu trên, năm 2016, UBND tỉnh đã xây dựng báo cáo 03 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg, ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có rà soát, đánh giá 03 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg) trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe tại phiên họp ngày 28/10/2016; ngày 20/12/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo Kết luận số 504-TB/TU về kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg, ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2018, UBND tỉnh sẽ xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg, ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe và cho ý kiến trong phiên họp cuối năm.

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 3295/QĐ-BCĐ, ngày 16/7/2014 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An, hàng năm, UBND tỉnh có các báo cáo: quý, 6 tháng, cả năm về tình hình thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg, ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ gửi Thường trực Tỉnh ủy, trong đó có rà soát, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện thời gian tới.

Lượt truy cập