Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII (Cử tri Nghệ An)
Cử tri Nghệ An

Ý kiến:

Đề nghị UBND tỉnh cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y - dược tư nhân; chấn chỉnh tình trạng lạm dụng chỉ định kỹ thuật y tế khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

1. Về đề nghị UBND tỉnh cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân:

Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị thiết thực của người dân, vấn đề này UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế triển khai nhiều giải pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y - dược tư nhân như  sau:

- Tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng về công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2015 đến tháng 9 năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các UBND cấp huyện.

- Ngày 29/01/2018, UBND ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chỉ thị đã giao nhiệm vụ cho Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện. Đặc biệt giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu sau ngày 31/3/2018 còn có các cơ sở hành nghề y tế không phép hoạt động trên địa bàn quản lý.

- Sở Y tế đã triển khai nhiều nhiệm vụ trong Quý I năm 2018, cụ thể:

+ Ban hành Kế hoạch số 312/KH-SYT-QLHN, ngày 08/02/2018 về quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018.

+ Tổ chức tập huấn và tuyên truyền phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược và các văn bản mới quy định về hành nghề y, dược cho các tổ chức, cá nhân hành nghề trên địa bàn toàn tỉnh tại hội nghị trực tuyến sơ kết Quý I của Ngành Y tế năm 2018.

+ Thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 214/QĐ-SYT, ngày 28/02/2018 và Kế hoạch số 472/KH-SYT.Ttra, ngày 13/3/2018, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 29/01/2018 tại các đơn vị: TP. Vinh,; Diễn Châu, TX Thái Hoà, Nghi Lộc; TX Hoàng Mai; Đô Lương và Yên Thành. Kết quả kiểm tra cho thấy UBND các huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện triển khai kiểm tra hành nghề y, dược trên địa bàn quản lý và chú trọng kiểm tra những cơ sở hoạt động hành nghề không phép.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế quán triệt, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, viên chức trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động hành nghề y tế ngoài công lập tại Công văn số 564/SYT-Ttra, ngày 23/3/2018.

Ngày 19/04/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về phối hợp trong công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, các Sở, ngành, UBND huyện căn cứ chức năng và nhiệm vụ để chủ trì, phối hợp để thực hiện các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập; Thanh tra, kiểm tra về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập; Xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập; Tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết hoạt động y, dược ngoài công lập.

2. Về đề nghị chấn chỉnh tình trạng lạm dụng chỉ định kỹ thuật y tế trong khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

a) Nguyên nhân.

- Nguyên nhân khách quan

+ Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng đã được ứng dụng vào chẩn đoán và điều trị cho người bệnh và mô hình bệnh tật thay đổi dẫn đến tăng nhu cầu sử dụng của người bệnh.

+ Ngành y tế tăng cường các chương trình, đề án chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trung ương về tuyến tỉnh, huyện làm cho người có thẻ BHYT dễ dàng tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương hơn so với trước đây.

+ Giá các dịch vụ y tế, trong đó có dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng ngày càng được tính sát với giá thực tế các chi phí để thực hiện kỹ thuật.

+ Chính sách thông tuyến trong KCB BHYT tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, do đó, các cơ sở KCB luôn phải nâng cao chất lượng KCB, trong đó mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật nhằm cạnh tranh thu hút người bệnh.

- Nguyên nhân chủ quan

+ Nhu cầu khám chữa bệnh, chữa bệnh và kiến thức y học của người dân ngày càng cao, do đó yêu cầu về khám tổng quát, tầm soát bệnh, phát hiện bệnh sớm của người dân khi đến với cơ sở khám chữa bệnh càng lớn gây áp lực với cán bộ y tế trong việc chỉ định các dịch vụ kỹ thuật.

+ Trình độ chuyên môn, đặc biệt là kinh nghiệm lâm sàng của một số cán bộ y tế còn hạn chế, chủ yếu dựa vào kết quả cận lâm sàng nên chỉ định dịch vụ cận lâm sàng còn rộng rãi.

+ Ngân sách nhà nước đầu tư cho ngành y tế ngày càng giảm và tiến tới giao quyền tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở KCB về chi trả các khoản chi thường xuyên và đặc biệt là tiền lương của cán bộ y tế và người lao động.

b) Giải pháp đã triển khai trong thời gian qua

- Ban hành nhiều Công văn chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến khám chữa bệnh nói chung và KCB BHYT nói riêng (16 Công văn chỉ đạo hướng dẫn)

- Có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng đầy đủ các chuyên khoa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hạng bệnh viện, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp chứng chỉ hành nghề cho các cơ sở y tế. Thực hiện luân chuyển cán bộ theo đề án 1816 cán bộ y tế tuyến tỉnh về hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện.

- Thực hiện thanh kiểm tra tại 6 cơ sở khám chữa bệnh theo Thông báo kết luận số 224/TB-UBND, ngày 25/4/2017 của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại tại Hội nghị "Tăng cường kiểm soát, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT" Liên ngành y tế - BHXH đã kiểm tra thu hồi về quỹ khám chữa bệnh BHYT số tiền: 243.125.260 đồng.

- Trong Quý IV/2017 và Quý I/2018 đã tổ chức thực hiện thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất công tác khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh BHYT nói riêng tại một số cơ sở KCB trên địa bàn.

c) Giải pháp khắc phục trong thời gian tới

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chính sách pháp luật về BHYT; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND, ngày 10/11/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường trách nhiệm trong quản lý và sử dụng quỹ BHYT; Chỉ thị số 19/CT/TU, ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Đánh giá nghiêm túc những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác khám chữa bệnh của đơn vị, từ đó để xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại trong thời gian ngắn nhất.

- Đẩy mạnh công tác truyên truyền chính sách pháp luật về BHYT, nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ viên chức tại các đơn vị về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT.

- Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn trong KCB, sử dụng thuốc an toàn hợp lý và có hiệu quả.

- Tổ chức rà soát đánh giá các hoạt động chuyên môn trong khám chữa bệnh theo đúng các quy định; tuân thủ các quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế, thành lập Hội đồng chuyên môn để xây dựng các phác đồ điều trị dựa trên các tài liệu y học và hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế phù hợp với trình độ chuyên môn và khả năng đáp ứng đơn vị

- Nâng cao nâng lực quản lý, kiểm tra giám sát các dịch vụ khám chữa bệnh; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa y tế công lập và y tế tư nhân trong việc phát huy hiệu quả trang thiết bị y tế kỹ thuật cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyên giao công nghệ phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phát triển hệ thống khám chữa bệnh vừa chuyên sâu (phát triển mũi nhọn tại các bệnh viện tuyến tỉnh: tim mạch; ung bướu, hỗ trợ sinh sản…) vừa phổ cập, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến BHYT tại tuyến huyện, tuyến xã để giảm tải cho tuyến trên.

- Có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng đầy đủ các chuyên khoa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hạng bệnh viện, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp chứng chỉ hành nghề cho các cơ sở y tế.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong chỉ đạo thực hiện cũng như trong kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật về BHYT. Phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời tình trang lạm dụng quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh. Xử lý nghiêm các tổ chức cái nhân vi phạm pháp luật về chính sách BHYT.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và thanh toán BHYT.

Lượt truy cập