Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII (Cử tri huyện Quỳ Hợp)
Cử tri huyện Quỳ Hợp

Ý kiến:

Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số được quy định, hướng dẫn tại các văn bản: Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ; Thông tư số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời

Vấn đề này, trong quá trình xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức hàng năm, Sở Nội vụ đều yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát số lượng công chức là người dân tộc thiểu số để đề xuất tuyển dụng đảm bảo tỷ lệ quy định tại Quyết định 402/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới. 

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ thống kê số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định về tỷ lệ tuyển dụng người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong quý II/2018. Khi quyết định được ban hành sẽ là cơ sở để tuyển dụng đối tượng là người dân tộc thiểu số nhằm đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo quy định tại Quyết định 402/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

Lượt truy cập