Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII (Cử tri Nghệ An)
Cử tri Nghệ An

Ý kiến:

Thời gian qua thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Trung ương; Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế đã được các ngành các cấp triển khai khá quyết liệt, tuy nhiên, hiện nay chủ trương được triển khai theo diện bình quân trong khối sự nghiệp, nhất là ngành giáo dục. Định mức giáo viên mầm non, tiểu học và nhân viên hiện nay đang được giao thấp hơn so với quy định của liên bộ, trong khi số học sinh ngày càng tăng, nên nếu thực hiện giảm biên chế không sát thực tiễn thì sẽ tăng áp lực làm việc lên đội ngũ những người làm công tác giáo dục. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, nghiên cứu thực hiện việc giảm biên chế cho phù hợp.

Trả lời

Trong những năm qua (2015-2018), thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã triển khai rộng rãi trong tất cả các cấp, các ngành. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu giải pháp tinh giảm biên chế chủ yếu là giảm trường, lớp.

Tỷ lệ giáo viên/lớp giai đoạn 2015-2018 vẫn bố trí như giai đoạn 2010-2015. Cụ thể: THPT bố trí 2,25 giáo viên/lớp; THCS bố trí 1,9 giáo viên/lớp; Tiểu học: bố trí 1,2 giáo viên/lớp 1 buổi, bố trí 1,25 giáo viên/lớp 2 buổi ở vùng thuận lợi, 1,35 giáo viên/lớp 2 buổi ở vùng đặc biệt khó khăn; Mầm non: 2 giáo viên/lớp 5 tuổi; 1,6 giáo viên/lớp 3 tuổi, 4 tuổi (2 lớp bố trí 3 cô).

Năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thì chỉ giảm một nhân viên phục vụ ở các trường THCS, Tiểu học.

Vậy, UBND tỉnh trả lời để cử tri được biết và an tâm với chính sách tinh giảm biên chế, bố trí đội ngũ giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Lượt truy cập