Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII (Cử tri huyện Hưng Nguyên)
Cử tri huyện Hưng Nguyên

Ý kiến:

Khu di tích Đền ông Hoàng Mười ở Hưng Nguyên đang trong thời gian thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo; đây là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương, du khách trong và ngoài tỉnh. Việc thực hiện dự án đang cần nguồn kinh phí rất lớn chủ yếu từ nguồn thu công đức hàng năm, vì vậy để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho huyện Hưng Nguyên được để lại số tiền 10% trích từ nguồn công đức hàng năm nộp về tỉnh theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND, ngày 16/02/2016 của UBND tỉnh để tái đầu tư thực hiện các hạng mục của công trình.

Trả lời

Ngày 16/2/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về Quy định tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn công đức trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có nội dung phân chia nguồn công đức cho các di tích có số lượng công đức trên 1 tỷ đồng theo Điều 8, Khoản 2 như sau:

“Đối với di tích được phân cấp cho các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn… nguồn công đức bằng tiền mặt trên 01 tỷ đồng/năm:

+ Trích 45% phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo di tích.

+ Trích 35% cho các hoạt động thường xuyên tại di tích và chi trả phụ cấp hợp đồng lao động tại di tích.

+ Trích 10% cho ngân sách địa phương có di tích để sử dụng cho phúc lợi xã hội tại địa phương.

+ Trích 10% cho Nguồn bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của tỉnh”.

   Đối với đề xuất của cử tri huyện Hưng Nguyên đề nghị để lại 10% nguồn bảo tồn di sản cho việc trùng tu tôn tạo di tích đền Hoàng Mười đang trong quá trình triển khai dự án, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, nhiều di tích đang ở tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ, đặc biệt là các di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích cách mạng, các di tích ít có yếu tố tâm linh, không thu hút được nguồn công đức. Tuy nhiên, nguồn ngân sách của tỉnh hàng năm cấp cho việc tu bổ cấp thiết di tích rất hạn hẹp. Vì vậy, nguồn của Quỹ bảo tồn di sản là hết sức quan trọng, giúp giảm bớt gánh nặng về ngân sách cho tỉnh để bảo vệ các di sản đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, mai một và góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Việc trích nộp 10% nguồn công đức của đền Hoàng Mười vào Quỹ bảo tồn di sản của tỉnh hàng năm được thực hiện theo đúng quy định của Quyết định 18/2016/QĐ-UBND, ngày 16/02/2016 của UBND tỉnh đối với các di tích trên địa bàn tỉnh có nguồn thu công đức trên 1 tỷ đồng/năm. Trong năm 2017, giá trị trích nộp từ nguồn thu công đức của các di tích vào Nguồn bảo tồn di sản hơn 1,7 tỷ đồng. Số kinh phí này đã được UBND tỉnh đã bố trí đầu tư cấp thiết cho 4 di tích khác.

Để dự án tu bổ, tôn tạo Đền Hoàng Mười sớm hoàn thành địa phương có thể huy động thêm từ xã hội hóa và các nguồn lực hợp pháp khác.

Lượt truy cập