Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII (Cử tri huyện Hưng Nguyên )
Cử tri huyện Hưng Nguyên

Ý kiến:

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm tôn tạo di tích Khu lăng mộ cụ Nguyễn Trường Tộ.

Trả lời

Nguyễn Trường Tộ là một trí thức công giáo yêu nước, có tư tưởng tiến bộ, một nhà cải cách lớn của Việt Nam cuối thế kỷ XIX. Di tích Mộ Nguyễn Trường Tộ tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử quốc gia tại quyết định số 97/QĐ-VH, ngày 21/01/1992. Việc đầu tư bảo tồn, phát huy di tích là rất cần thiết. Tuy nhiên, từ khi xếp hạng đến nay, do khó khăn về nguồn vốn nên di tích vẫn chưa được cấp kinh phí để thực hiện tu bổ, tôn tạo.

Lượt truy cập