Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII (Cử tri xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc)
Cử tri xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc

Ý kiến:

Tình trạng hệ thống nước thải sinh hoạt của Trường Đại học Vinh cơ sở 2 gây ô nhiễm nguồn nước và đất sản xuất của Nhân dân trên địa bàn xã.

Trả lời

Ngày 22/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Phong, Ban cán xóm Phong Mỹ, Phong Xuân, Đại diện Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh tổ chức buổi làm việc tại Trường Đại học Vinh cơ sở 2 để xác minh phản ánh nêu trên. Tại thời điểm kiểm tra, trường hoạt động bình thường. Qua kiểm tra hiện trường và thủ tục hồ sơ cho thấy:

- Việc cử tri phản ánh hoạt động của Trường Đại học Vinh – cơ sở 2 gây ô nhiễm nguồn nước và đất sản xuất của người dân là có cơ sở. Hiện tại, Trường chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nước thải từ các hoạt động của Nhà trường được xử lý sơ bộ rồi được dẫn qua và lưu giữ tại 02 ao nằm trong khuôn viên của trường. Một số thời điểm nước thải từ hệ thống ao chảy ra diện tích canh tác và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân xóm Phong Mỹ, Phong Xuân xã Nghi Phong.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy 01 mẫu nước thải tại ao chứa nước thải trong khuôn viên trường. Kết quả quan trắc cho thấy:

+ 09/11 thông số thông số đều nằm trong giới hạn cho phép  của QCVN 14:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt (Cột B, K = 1,2):  pH,TSS, TDS, BOD5, S2-, Chất hoạt động bề mặt, PO43-,NO3, Dầu mỡ động, thực vật;

+ 02/11 thông số vượt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt ( Cột B, K = 1,2):  NH4+ vượt 1,14 lần, Coliform vượt 1,16 lần.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Trường Đại học Vinh tiến hành bịt các vị trí xả thải ra ngoài diện tích canh tác của người dân; khẩn trương tiến hành các thủ tục để tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; trong thời gian xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cần tiến hành nghiên cứu và thực hiện các biện pháp nâng hiệu quả xử lý nước thải tại Trường; Công khai việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cho công đồng dân cư được biết để giám sát. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Phong đôn đốc, giám sát việc khắc phục của Trường.

Lượt truy cập