Thông tin chi tiết

  • Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân
    09:28 02/06/2021
  • Trân trọng giới thiệu tới cử tri tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân

    Lượt truy cập