Tin tức - sự kiện

  • Nghệ An: Quy định mới đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
  • Chi bộ là nền tảng của Đảng, là nơi Đảng liên hệ với quần chúng nhân dân và trực tiếp tổ chức triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một trong những yếu tố quyết định đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ ở cơ quan, đơn vị.
  • Thực hiện linh hoạt công tác thanh tra trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp
  • Tháng 9/2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nhưng các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt bằng nhiều hình thức linh hoạt như chủ động đưa hồ sơ, tài liệu của các đơn vị được thanh tra về nghiên cứu tại cơ quan, hạn chế việc có mặt tại đơn vị được thanh tra để đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh.

Lượt truy cập