Thông tin chi tiết

  • Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 06/02/2021 quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
    11:19 09/02/2021
  • Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 06/02/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
  • Tải file tại đây

    Lượt truy cập