Thông tin chi tiết

  • Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ 17
    01:49 12/12/2020
  • Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ chiều ngày 11/12/2020
  • Tải file tại đây

    Lượt truy cập