Thông tin các kỳ họp

  • Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVII
  • Chiều ngày 10/12/2019, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2020; các Báo cáo của UBND tỉnh, các ngành liên quan và các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.
  • Kết quả kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII
  • Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVII diễn ra trong 2,5 ngày (ngày 10,11 và ngày 12/7/2019) tại thành phố Vinh. Kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra với những kết quả chủ yếu sau đây:
  • Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII
  • Chiều ngày 10/7/2019, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; các Báo cáo của UBND tỉnh, các ngành liên quan và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Lượt truy cập