Thông tin chi tiết

  • Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVII
    09:43 06/07/2020
  • Triệu tập kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVII
  • Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; xem xét báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan...

    Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tổ chức trong hai ngày rưỡi (2,5 ngày) từ ngày 20/7/2020 đến ngày 22/7/2020 tại thành phố Vinh.

    Lượt truy cập