Thông tin chi tiết

 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 4/2020
  08:42 31/03/2020
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 4 năm 2020 như sau:
 • I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN:

  - Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kiến nghị, đề xuất qua giám sát, khảo sát;

  - Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh ban hành, triển khai giám sát chuyên đề:

  + Đoàn giám sát của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về “việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”;

  + Ban Pháp chế triển khai Kế hoạch giám sát công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Ban Kinh tế - Ngân sách ban hành Kế hoạch giám sát “Hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai các đề tài, dự án khoa học- công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ năm 2016 -2019”; Ban Dân tộc thu thập thông tin, xây dựng và ban hành Kế hoạch giám sát “Việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, quản lý và sử dụng lao động, phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Nghệ An từ năm 2017 đến nay.

  - Phiên giải trình và phiên họp thường kỳ tháng 4 của Thường trực HĐND tỉnh;

  - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước (25/4); Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

  II. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KHÁC:

  1. Phản ánh các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  - Cập nhật, theo dõi việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố, thị xã;

  - Xây dựng báo cáo “kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021”;

  - Các Ban HĐND tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ Qúy II/2020; Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương và của tỉnh;

  - Cán bộ công chức và người lao động của cơ quan chấp hành tốt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

  2. Nghiên cứu, trao đổi .

  Công tác phối hợp với cơ quan báo, đài tiếp tục duy trì các chuyên mục và tuyên truyền các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  3. Tin tức sự kiện chính trị lớn của tỉnh và địa phương .

  Phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của tỉnh và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Thông tin về các hoạt động nổi bật của thường trực HĐND các huyện, thành, thị.

  4. Ý kiến, kiến nghị cử tri và trả lời của các cơ quan chức năng .

  Phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và các Sở, ngành.

  5. Chủ trương chính sách mới .

  Tuyên truyền về một số văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực trong quý I năm 2020.

  6. Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, Báo Đại biểu nhân dân, Trang Thông tin điện tử của Quốc hội để tuyên truyền.

  - Phối hợp Đài PTTH Nghệ An tiếp tục thực hiện chương trình “Đối thoại với cử tri”, “Mỗi tuần một vấn đề”;

  - Phối hợp viết bài tại chuyên trang “ Đại biểu nhân dân nói – làm và lắng nghe” trên Báo Nghệ An./.

  (Tin bài gửi về theo địa chỉ: dbndnghean@gmail.com ).

  Lượt truy cập