TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVI
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
15/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
13/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
11/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
10/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
09/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Thư ký các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
08/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
07/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
06/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016
05/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
04/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
03/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
02/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
01/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
98/NQ-HĐND Nghị quyết số 98/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
97/NQ-HĐND Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XVIXVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
96/NQ-HĐND Nghị quyết số 96/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013
135/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND về quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
134/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND về một số mức chi đối với công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
133/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An
132/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
131/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
130/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
129/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

Lượt truy cập