Lấy ý kiến chính sách

  • Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Nghệ An đối với công tác cai nghiện ma túy và người không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.
    2018-12-04 20:35:37.726363

Lấy ý kiến chính sách

Lượt truy cập