Lấy ý kiến chính sách

  • Dự thảo Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
    2018-12-04 20:25:38.095878

Lấy ý kiến chính sách

Lượt truy cập