Lấy ý kiến chính sách

 • Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
  2018-10-30 10:23:18.758724
 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

  Căn cứ Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV;

  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

  Căn cứ Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số       /TTr-UBND ngày   /  /2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

  QUYẾT NGHỊ:


  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

  1. Điểm h khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  h) Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải các đơn vị do Cục Thuế quản lý thu;

  2. Bổ sung điểm y khoản 1 Điều 3 như sau:

  y) Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại; tiền bán bớt cổ phần nhà nước các doanh nghiệp tỉnh quản lý;

  3. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước đối với giấy phép trung ương cấp;

  4. Điểm d khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  d) Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước đối với giấy phép tỉnh cấp;

  5. Điểm đ khoản 4 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  đ) Thu phạt vi phạm hành chính do cấp huyện thực hiện, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan, đơn vị cấp huyện thực hiện;

  6. Bổ sung điểm l khoản 4 Điều 3 như sau:

  l) Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải các đơn vị do Chi Cục Thuế quản lý thu;

  7. Điểm h khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  h) Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải do Uỷ ban nhân dân cấp xã thu đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có sử dụng nước sách không có đồng hồ đo và nước tự khai thác;

  8. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 5 Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020

  TT

  Nội dung

  Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách  giai đoạn 2017-2020

  NS Trung ương (%)

  NS Tỉnh (%)

  NS thành phố, TX, huyện (%)

  NS xã phường thị trấn (%)

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  8

  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  8.1

  Đối với thành phố Vinh, các thị xã

  -

  Các phường

  30

  70

  -

  Các xã

  100

  8.2

  Đối với các huyện còn lại

  100

  15

  Phí bảo vệ môi trường

  15.1

  Đối với nước thải, khí thải

  -

  Các đơn vị Cục thuế quản lý thu

  100

  -

  Các đơn vị Chi Cục thuế quản lý thu

  100

  -

  Các tổ chức, hộ dân do cấp xã quản lý thu

  100

  15.2

  Đối với hoạt động khai thác khoáng sản

  50

  40

  10

  16

  Cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

  -

  Giấy phép do Trung ương cấp

  70

  30

  -

  Giấy phép do địa phương cấp

  50

  40

  10

  26

  Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

  -

  Do cơ quan Trung ương xử lý phạt

  100

  -

  Do cơ quan cấp Tỉnh xử lý phạt

  100

  -

  Do cơ quan cấp huyện xử lý phạt

  100

  -

  Do cơ quan cấp xã, phường, thị trấn xử lý phạt (bao gồm cả công an xã)

  100

  32

  Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại; tiền bán bớt cổ phần nhà nước

  100

  Điều 2. Bãi bỏ một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

  1. Bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 3:

  c) Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản;

  2. Bãi bỏ điểm e khoản 5 Điều 3:

  e) Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Uỷ ban nhân dân cấp xã thu đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có sử dụng nước sách không có đồng hồ đo và nước tự khai thác;

  Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

  Các tỷ lệ điều tiết được sửa đổi và bổ sung các khoản thu nói trên áp dụng từ năm ngân sách 2018. Riêng tỷ lệ điều tiết khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải được áp dụng từ năm ngân sách 2019.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

  2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XVII, kỳ họp thứ    thông qua ngày     /      /2018 và có hiệu lực từ ngày       /       /2018.

Lấy ý kiến chính sách

Lượt truy cập