TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 8
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
23/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
24/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019
33/NQ-HĐND Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Nghệ An “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018”
32/NQ-HĐND Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh Nghệ An
31/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ hợp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
30/NQ-HĐND Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ 6 và thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII).
29/NQ-HĐND Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
28/NQ-HĐND Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
27/NQ-HĐND Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019
26/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2019
25/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)
22/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017
21/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An
20/NQ-HĐND Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021
19/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
17/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
16/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
15/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021.
19/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động tại các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
18/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
16/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Nghệ An đối với công tác cai nghiện ma túy và người không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.
15/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020
14/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lượt truy cập