TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 6
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
09/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
08/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về hỗ trợ kinh phí hoạt động, bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An
07/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.
06/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về chính sách hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An
05/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An
04/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
03/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
02/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
01/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
10/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An”
09/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2019.
08/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
07/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ 5 và thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII).
06/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1, điều 58 Luật đất đai để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
05/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
04/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ
03/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
02/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
01/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lượt truy cập