TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 6
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
76/NQ-HĐND Nghị quyết số 76/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013
75/NQ-HĐND Nghị quyết số 75/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013
74/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An
73/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
72/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 72/2012/NQ-HĐND về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
71/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020
70/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020
69/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò
68/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015
67/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
66/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
65/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
64/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
63/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An
62/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
61/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2013
60/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
59/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
58/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011
57/NQ-HĐND Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012

Lượt truy cập