TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 5
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
27/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
26/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
25/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
24/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
23/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về cơ chế thực hiện Chương trình sữa học đường cho học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020.
22/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2012-2020.
21/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 quy định về nội dung và mức chi kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
20/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 quy định nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
19/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
18/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 quy định mức thu, chế độ quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
17/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 quy định một số mức chi sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
16/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
15/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, vườn cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
13/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
23/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.
22/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2018.
21/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
20/NQ-HĐND Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
19/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
18/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
16/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai
15/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về kế hoạch đầu tư công năm 2018.
14/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.

Lượt truy cập