TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 4
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
12/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An
10/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 bổ sung điều 5 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020
09/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
08/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An
07/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
06/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
05/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
04/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định nội dung, mức chi từ ngân sách đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
03/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An
01/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
10/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về “việc quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An”
09/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
08/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An
07/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai
06/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2016 trở về trước đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An
05/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021
04/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 xác nhận kết quả kết quả bầu bổ sung Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021
03/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 xác nhận kết quả kết quả bầu bổ sung Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021
02/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021
01/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Lượt truy cập