TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 2
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
24/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An
23/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND về việc Quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiêm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020
22/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
21/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
20/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 điêu 62 của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
19/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2015 trở về trước đang còn hiệu lực
18/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND về việc đặt, đổi tên đường đợt V và đặt tên cầu vượt thành phố Vinh
17/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
16/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về việc định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016
27/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
26/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
25/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020

Lượt truy cập