TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 2
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
15/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
13/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
11/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
21/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Thái Hòa
20/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2012
19/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011
18/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016
16/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Lượt truy cập